POVINNÉ INFORMACE - Obec Úžice

OBEC ÚŽICE
Smrk, Chrastná, Františkov, Karlovice, Čekánov, Radvanice, Nechyba, Mělník, Benátky
MENU STRÁNEK
Přejít na obsah

POVINNÉ INFORMACE

ÚŘAD OBCE
ADRESA
Úžice 38, 285 04 Uhlířské Janovice

Telefon: 327 542 432
            602 101 674
             
E-mail: uzice@obecuzice.cz
POVINNÉ INFORMACE


Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
________________________________________________________________

1. Název
Obec Úžice
________________________________________________________________

2. Důvod a způsob založení
Obec Úžice vznikla podle zákona č. 367/1990  Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního  zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________________________________

3. Organizační struktura
________________________________________________________________

4. Kontaktní spojení
Úžice 38,
285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 327 542 432,
E-mail: uzice@obecuzice.cz
WWW: www.obecuzice.cz
IČO: 00236543
Číslo účtu: 6826161/0100
ID Datové schránky: nwpakry
 
_________________________________________________________________

4.1. Kontaktní poštovní adresa
 
Úžice 38,
285 04 Uhlířské Janovice
_________________________________________________________________
 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
Úžice 38,
285 04 Uhlířské Janovice
_________________________________________________________________

4.3. Úřední hodiny
 
Pondělí:   7,00 – 11,30    12,30 – 17,00
Středa:    7,00 – 11,30    12,30 – 17,00
_________________________________________________________________

4.4. Telefonní čísla
 
telefon - obecní úřad: 327 542 432,
_________________________________________________________________
 

4.5. Datová schránka
 
nwpakry
_________________________________________________________________

4.6. Adresa internetové stránky
 
www.obecuzice.cz
_________________________________________________________________
 

4.7. Adresa e-podatelny
 
uzice@obecuzice.cz
_________________________________________________________________
 

5. Bankovní spojení
 
Běžný účet: 6826161/0100 (Komerční banka, a.s.)
_________________________________________________________________
 

6. IČ
00236543
_________________________________________________________________

7. DIČ
CZ00236543
_________________________________________________________________

8. Dokumenty
___________________________________________________
 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 

_________________________________________________________________
 

8.2. Rozpočet
 
_________________________________________________________________

9. Žádosti o informace
 
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 
ústně                      – v kanceláři úřadu
 
písemně                  – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
                            Obecní úřad Úžice
                            Úžice 38,
                            28504 Uhlířské Janovice
 
e-mailem: uzice@obecuzice.cz
 
elektronickým podáním: uzice@obecuzice.cz
 
telefonicky na tel. čísle: 327 542 432,
 
Úřední hodiny
Pondělí:   7,00 – 11,30    12,30 – 17,00
Středa:    7,00 – 11,30    12,30 – 17,00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
 
Lhůty
 
Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 
Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 
Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 
Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti  způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5  písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena  konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;  kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti  vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady  sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,  požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 –  30 dnů
 
Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů
 
Termíny
 
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
Kdo může o informaci požádat
 
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
 
Kdo informaci poskytne
 
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
 
Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
 
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za  utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný  subjekt ji neposkytne.
 
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí  fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s  právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 
Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák.  č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,  získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo  zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle  tohoto zákona neposkytne.
 
Další omezení práva na informace
 
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 
se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 
jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí  povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby,  kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 
jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy  nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné  bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci  označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto  označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro  Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy  nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 
jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která  byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud  nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 
ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených  pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 
by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 
Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění  úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti  prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na  ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před  zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne  pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 
Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 
probíhajícím trestním řízení,
 
rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 
plnění úkolů zpravodajských služeb
 
přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 
činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo  podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 
Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva  autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo  autorské") , je-li v držení
 
provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 
škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 
Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které  jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 
kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako  jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 
Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v  trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo  zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při  prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně  bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné  činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím  ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním  řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou  činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České  republiky.
 
Jak se o informaci žádá
 
Žádost o poskytnutí informace se podává
 
ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 
písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo  nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za  dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 
Co musí písemná žádost obsahovat
 
označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle  z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu  k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací  podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 
musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození,  adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,  adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého  pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo  osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla,  která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická  adresa.
 
je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím  elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný  subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny,  postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 
musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 
brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu  vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a  nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby  žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího  doručení, žádost odloží,
 
v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace  je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve  lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li  žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí  žádosti,
 
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,  žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne  doručení žádosti žadateli,
 
Jaký bude postup povinného subjektu
 
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve  lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o  odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s  výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 
Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 
se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto  odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 
bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o  informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný  subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby  žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne  jejího doručení.
 
Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud  povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí  ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne  jejího doplnění.
 
Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
 
pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom  ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních  rukou žadatele
 
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 
Komu se odvolání posílá
 
odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
Kdo o odvolání rozhodne
 
o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však  podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
_________________________________________________________________
 

10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Podatelna
_________________________________________________________________

 
11. Opravné prostředky
 
Co když orgán žádosti nevyhoví
 
Odvolání
 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však  podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 
Stížnost
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
 
který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14  odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční  nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s  výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s  poskytováním informací.
 
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a  nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem  nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této  lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou  informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o  odmítnutí žádosti.
 
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen  žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do  protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému  rozhodnutí je podání učiněno.
_________________________________________________________________

 
12. Formuláře
_________________________________________________________________

 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 
_________________________________________________________________

 
14. Předpisy
_________________________________________________________________
 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování  žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí  informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 
zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,  o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a  o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve  znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování  souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem  a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných  celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají  působnost v oblasti veřejné správy).
 
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
Platné obecně závazné vyhlášky
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
_________________________________________________________________

 
14.2. Vydané právní předpisy
 
Obec Úžice vydává m.j. obecně závazné  vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto  právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní  předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná  opatření.
Vyhlášky
_________________________________________________________________

 
15. Úhrady za poskytování informací
_________________________________________________________________

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu  nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu  pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání  informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady  nebo zálohy.
Sazebník úhrad za poskytování informací
_________________________________________________________________

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování  žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené  žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo  nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční  smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného  subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou  vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
_________________________________________________________________

 
16. Licenční smlouvy
___________________________________________________

 
16.1. Vzory licenčních smluv
 
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
_________________________________________________________________
 

16.2. Výhradní licence
 
V současné době nejsou pro Obec Úžice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
_________________________________________________________________

 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
_________________________________________________________________
 

Návrat na obsah